ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេ

ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេ

ស្ត្រីខ្មែរពីររូប រួមគ្នា បង្កើតសៀវភៅម្ហូបខ្មែរដំបូងគេ
ដើម្បីចែករំលែកពិភពលោកឲ្យស្គាល់ ឲ្យភ្លក្ស និងចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

"We believe that Khmer cuisine is an art form that sits proudly with Cambodia’s rich cultural artistic heritage. Through books, teaching, TV and film, social media and exclusive private dining experiences we hope to show the world the art of traditional Khmer living"
- Chef Nak -

%d bloggers like this: